G V Prakash invite Hon’ble Chief Minister Selvi J Jayalalitha