முதல்வர் விரைவில் குணமடைய இயக்குநர் பாரதிராஜா பிரார்த்தனை