Dheem Dheem – Embar Kannan, Prithvi Chandrasekhar, V Deepika, Yash Pathak